آسانا

آساناها حرکات یوگا هستند که باعث به جریان افتادن انرژی و باز شدن چاکراها می شوند و انعطاف بدن و ذهن را بالا می برند.

رابطه یوگا با بدن و ذهن

جسم و ذهن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بین اعمال و ذهن ما رابطه مستقیم وجود دارد. بدن شکل ناویژه ذهن است. تمرین یوگا این دو بدن ویژه و ناویژه را ھماھنگ می کند. این دو بدن جایگاه اصلی تنش ها و عقده ها هستند. هر عقده روانی یک مطابقت فیزیکی با عقده های عضلانی دارد. به عبارت دیگر تنش های روانی و عضلانی نسبت به هم تاثیر متقابل دارند.

هدف آساناها رها کردن این عقده هاست. آساناها با متعادل کردن آن ها در یک سطح فیزیکی, اختلالات روانی را باکار کردن روی آنھا از طریق ذھن کاھش می دھد یا مرتفع می کند. به عنوان مثال تنش ھای ھیجانی و سرکوب کردن آنھا می توانند باعث گرفتگی و بلوکه شدن انرژی در ریه ھا و دیافراگم و جریان تنفس بشوند و بیماری چون آسم را فراھم کنند.

گروه ھای عضلانی می تواند در ھر کجای از بدن رخ دھد. مانند انقباضات گردن و بیماری ھای مربوط به مھره ھای گردن و ستون فقرات. گروھی از آساناھا ھمراه با پرانایام, تمرینات نظافتی و مراقبه و یوگانیدرا, تاثیر زیادی در رفع این اختلالات در سطح جسمانی و روانی دارند.

در نتیجه حرکت انرژیھای خفته, بدن سرشار از انرژی حیاتی و قدرت می شود, ذھن روشن و خلاق می شود و تعادل ایجاد می گردد.

تمرینات منظم آساناھا ساختار و موقعیت بدن را استحاله می کند و تندرستی بدست می آید. در طول انجام آساناھا انرژی ھای خفته بیدار می شوند و اثرات آن در تمام مظاھر حیات مشاھده می گردند.

تمرین آساناھا

اغلب افراد آساناھای یوگا را به عنوان یک سری حرکت ورزشی تلقی می کنند در حالی که آساناھا حرکت ورزشی نیستند بلکه روشھایی ھستند که باعث می شوند بدن الگوی واقعی خودش را بدست آورد و افزایش سطح آگاھی و آرامش و تمرکز را تجربه کند. عمده ترین این مراحل , توسعه سلامت بدن است یا بیداری کانالھای انرژی و توزیع انرژی در تمام سطوح بدن. ھر چند که آساناھا ورزش نیستند اما مکمل ورزش می باشند. قبل از مشخص کردن اختلاف این دو باید معنی و مفھوم ورزش را روشن کنیم.

به طور کلی تاثیر حرکات ورزشی بر روی اندام و عضلات است. بدون انجام حرکات ورزشی خستگی عضلانی و ضعف بافت استخوانی حاصل گردد. ظرفیت جذب اکسیژن کاھش پیدا کرده توانایی مقابله با حوادث فیزیکی غیر مترقبه در ارتباط با عملکرد انسولین کاھش می یابد ولی در تاثیر ورزش و آساناھا بر بدن تفاوت ھای بسیاری وجود دارد.

وقتی ما آساناھای یوگا را انجام می دھیم از روند سرعت تنفس می کاھیم, با ایجاد روند نزولی در سوخت و ساز بدن تقاضای اکسیژن و درجه حرارت بدن را کاھش می دھیم در صورتی که ھنگام ورزش سرعت تنفس و متابولیسم بدن افزایش یافته نیاز به جذب اکسیژن و بدن داغ می شود. حالات یوگا بر روی غدد و اندام داخلی اثر مستقیم دارد و باعث اصلاح و ترمیم فعالیت ھای الکترو شیمیایی سیستم عصبی می شود.

۰

1 دیدگاه دربارهٔ «آسانا»

دیدگاهتان را بنویسید