وينياسا


كلمه وينياسا اشاره دارد به تمرين هماهنگ تنفس و حركت. كه معمولا بازشدن ، كشش و منبسط شدن بدن با عمل دم هماهنگ ميشود و تا شدن ها (خم شدن) ، انقباض و همينطور تغيير حالت از موقعيتى به موقعيت ديگر با عمل باز دم هماهنگ ميشود.
استفاده صحيح وينياسا سبب تجربه اى عميق تر از هر حركت يا آسانا خواهد بود. در حالى كه به طور همزمان محرك بسيار خوبى براى كامل و عميق تر نفس كشيدن است.

نتيجه وينياسا اين است كه آسانا ها توسط نفس با هم مرتبط ميشوند و تمرين راحت و زيبا تر ميشود.
مانند رقصى موزون كه موسيقى آن زمزمه ى تنفس اوجايى است.

🌟خاصيت حياتى وينياسا اين است كه با ايجاد حرارت و گرگرفتگى در بدن باعث بيشتر شدن گردش خون  و دفع سموم از طريق عرق  مى باشد.

 

+ هیچ نظری وجود ندارد

افزودن