نقش یوگا در درمان زخمهای گوارشی


نقش یوگا در درمان زخمهای گوارشی
یوگا از چهار راه گوناگون به درمان زخمهای گوارشی و به ویژه زخم معده کمک می کند.
در تمرینهای بدنی یوگا اندامهای داخلی به نوعی ماساژ داده می شوند و بر اثر این کار جریان خون در آنها افزایش می یابد. کاهش خون رسانی به معده یکی از عوامل موثر در شکسته شدن مقاومت سد مخاطی است.
این تمرینها باعث افزایش ترشح مواد مخاطی محافظ در برابر اسید می شوند.
برخی تمرینهای بدنی یوگا میزان ترشح اسید معده را کاهش می دهند.
از همه مهمتر با مهار استرس و ایجاد آرامش زمینه ترشح اسید اضافی را از میان بر می دارند.
در برخی آساناها مانند سوپتاویراسانا Supta virasana، پارواوتاناسانا Parvouttanasana و نیز حرکتهای خمش به پشت خون رسانی به معده افزیش می یابد. با بهبود خون رسانی ترشح مواد محافظتی در مخاط معده افزایش می یابد و این امر به بهبود سریع تر زخمهای معده کمک می کند.
هم چنین با کاهش میزان تنشهای جسمی و روانی فرد زمینه بهبود هر چه سریع تر وی را فراهم می کنند. در هر یک از این آسانا ها می بایست دست کم به مدت پنج دقیقه توقف کرد.در حرکتهای خمش به پشت عصب واگ کشش می یابد. کشیده شدن عصب واگ باعث کاهش میزان ترشح اسید معده خواهد شد. این حرکتها هم چنین باعث کاهش میزان گرسنگی خواهند شد.
در بازگشت از حرکتهای خمش به پشت اندامهای داخلی احساس سبکی می کنند

 

+ هیچ نظری وجود ندارد

افزودن