مقالات آموزشی

دسته بندی

سلامت عاطفی با یوگای کودکان

یوگا مجموعه ای کهن از وضعیت های فیزیکی بدن، تکنیک های تنفسی و تمرینات آرامبخش است که موجب ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف می شود.یوگای کودکان..

ادامه مطلب

یوگا و آناتومی

یوگا و آناتومی

حفظ سلامتی بدن وظیفه ماست،چون در غیر این صورت قادر نخواهیم بود ذهنی قوی و سلامت داشته باشیم.

بدن،ذهن و تنفس،سیستمی یکپارچه..

ادامه مطلب